Skip to main content

Resevillkor

Allmänna villkor för paketresor

Resevillkoren reglerar avtalsförhållandet mellan Skilink A/S (nedan kallad arrangören) och den resande (nedan kallad resenären) som köper en paketresa. Avtalet ingås och genomförs i enlighet med danska paketreselagen (lag nr 1666 av den 26 december 2017 om paketresor och sammanlänkade researrangemang).

1. Ingående av avtal

1.1 Ingåendet

Ett avtal om köp av en paketresa har ingåtts mellan resenären och arrangören och är bindande för båda parter när ett erbjudande har accepterats av resenären. Det är en förutsättning att de resetjänster som tillsammans kommer att utgöra en paketresa köps vid samma tidpunkt.

Erbjudandet accepteras av resenären när denne betalar anmälningsavgiften till arrangören. Innan har resenären bekräftat genom att klicka i en ruta och på så sätt mottagit och accepterat dessa allmänna villkor.

Arrangören skickar ett skriftligt erbjudande till resenären. Resenären accepterar skriftligt erbjudandet genom inbetalning av anmälningsavgiften inom den tidsfrist som anges i erbjudandet. Om resenären inte betalar enligt erbjudandet inom denna tidsfrist är arrangören inte längre bunden av erbjudandet.

Via fysisk förfrågan hos arrangörens försäljningsställe, via telefon eller e-post accepterar resenären arrangörens erbjudande genom betalning av hela eller en del av paketresans pris. Resenären erhåller dessa allmänna villkor innan betalningen.

Arrangören kan genom tydlig information till resenären besluta att avtalet anses vara ingått först när resenären har betalat in resans pris eller en anmälningsavgift enligt den tidsfrist som anges i avtalet. Resenären har innan denna tidpunkt mottagit dessa allmänna villkor.

1.2. Resehandlingar

Arrangören skickar efter ingående av avtal resehandlingarna (till exempel ett resebevis, en bokningsbekräftelse, en faktura och/eller en resplan) utan onödigt dröjsmål till resenären.

Utskick av resehandlingar samt annan korrespondens mellan resenären och arrangören, inbegripet men inte begränsat till ändringar i paketresan, sker till den e-postadress som resenären har använt i samband med ingående av avtalet.

Resenären är dessutom skyldig att uppge de kontaktuppgifter som krävs för att arrangören ska kunna kontakta resenären både innan och under resan.

Om resenären inte mottager resehandlingarna inom 24 timmar efter bokningstillfället ska resenären omedelbart kontakta arrangören. Om resenären har uppgett en e-postadress ska resenären dessförinnan kontrollera skräpposten.

Resenären är skyldig att gå igenom de översända resehandlingarna och de ”praktiska uppgifterna” vid mottagandet (se avsnitt 4.3 gällande detta) och omedelbart meddela arrangören om uppgifterna inte stämmer överens med det avtalade.

2. Pris och betalning

2.1. Pris

Om inte annat anges inkluderar resans pris transport vid val av flyg, tåg eller buss, liftkort, boende och flygskatter samt eventuell moms.

Turistskatt ingår inte i resans pris och betalas direkt på resmålet av resenären.

På resmålen kan lokala avgifter tas ut som till exempel deposition för uppehälle, städning, entréavgifter och andra avgifter. Dessa kan inte tas ut vid ingåendet av avtalet, då dessa betalningar grundar sig på lokala regler eller bruket av extra tjänster utöver det som framgår av avtalet.

Resans totalpris framgår av resenärens resehandlingar. Om ändringar sker i den konkreta resan eller i förutsättningarna för denna till följd av resenärens omständigheter, kan det medföra att priset ändras och att ytterligare betalning måste tas ut.

2.2. Betalning

Om resenären bryter mot sin del av avtalet gällande betalningen har arrangören rätt att annullera avtalet. I dessa fall har arrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle gått miste om enligt reglerna i avsnitt 6.2 om denne avbeställde resan på dagen för den uteblivna betalningen.

Om inget annat anges ska anmälningsavgiften och eventuell avbeställningsförsäkring betalas inom tre dagar efter bokningstillfället.

Anmälningsavgiften för resan utgör en summa på minst 3.000 kr per person om inget annat anges. Eventuell avbeställningsförsäkring betalas tillsammans med anmälningsavgiften. Slutbetalningen ska vara Skilink A/S tillhanda senast 60 dagar före avresa. Om du bokar resan senare än 60 dagar före avresa ska hela resans pris betalas direkt.

3. Avbeställnings- och reseförsäkring

Före ingående av avtal informerar arrangören resenären om möjligheten eller skyldigheten att teckna en försäkring som täcker resenärens utgifter vid avbokning av avtalet (avbeställningsförsäkring) eller utgifter för till exempel hemtransport i händelse av olycka, sjukdom eller dödsfall (reseförsäkring) samt villkoren för dessa försäkringar.

Arrangören erhåller provision för försäljning av försäkringar. Resenären kan kontakta arrangören för att informeras om storleken på provisionen.

Om resenären vill teckna en avbeställningsförsäkring eller en reseförsäkring via arrangören, ska resenären meddela arrangören detta innan det slutliga ingåendet av avtalet.

Mer information om avbeställningsvillkoren finns på arrangörens webbplats. www.skilink.se

4. Resenärens allmänna skyldigheter

4.1. Pass, visum och hälsorelaterade formaliteter (bl.a. vaccinationer)

Resenären är skyldig att inneha ett giltigt pass med minst sex månaders giltighet vid resans slut, samt de handlingar som krävs för genomförande av resan, såsom visum och intyg om nödvändiga vaccinationer.

Arrangören informerar om eventuella hälsorelaterade formaliteter till följd av vaccinationskrav eller liknande, samt övriga handlingar och omständigheter som krävs för genomförande av resan. För vissa länder gäller särskilda regler för in- och utresa. Om så är fallet kommer detta att framgå av avtalet. Resenären kan kontakta arrangören för ytterligare information om dessa regler.

Om resenären inte har svenskt/danskt/norskt pass eller om denne har dubbelt medborgarskap, ska resenären informera arrangören om detta, så att resenären kan få korrekt rådgivning och vägledning samt hänvisning till relevanta myndigheter. Se bland annat www.swedenabroad.se för detta ändamål.

4.2. Personer med nedsatt rörlighet
Resenären kan före ingående av avtalet även be att arrangören tillhandahåller med exakta uppgifter om resans lämplighet gällande resenärens behov. För att dessa uppgifter ska kunna erhållas måste alla nödvändiga och relevanta uppgifter om resenärens behov ges till arrangören.

 

4.3. Namn på resehandlingar
Resenären ansvarar för att de namn som förekommer i dennes resehandlingar och bokningar är identiska med det fullständiga namn som förekommer i resenärens pass. Om resenären upptäcker att resehandlingar och pass inte stämmer överens ska resenären omedelbart meddela detta till arrangören, som kommer försöka att korrigera felen. Om avvikelsen beror på resenärens omständigheter kommer avgifter för detta att betalas av resenären. Om det inte är möjligt att göra ändringar kan resenären inte hålla arrangören ansvarig.

4.4. Punktlighet
I de fall där resenären inte kan anlända i tid till den beställda resetjänsten, ska resenären kontakta den aktuella leverantören och informera om den sena ankomsten. Om resenären och leverantören inte kommer fram till en tillfredsställande lösning ska resenären kontakta arrangören. Om resenären inte kontaktar respektive leverantör och/eller arrangören kommer bokningen att annulleras av leverantören. Resenären kommer då inte att kunna använda bokningen eller få den återbetalad.

Om flygbiljetter ingår i paketresan ska dessa användas i korrekt ordning. Om resenären inte använder flygbiljetterna i korrekt ordning kommer flygbolaget att annullera de resterande flygsträckorna. Resenären kan därför inte använda sig av endast enskilda sträckor av en flygresa. Resenären kan till exempel inte använda sig av endast en hemresa.

Resenären ska ha slutfört en eventuell incheckning i enlighet med de tidpunkter och platser för senast möjliga incheckning på ut- och hemresa som angivits i resplanen eller genom annan tydlig anvisning. Resenären är själv ansvarig för att vara uppmärksam på om denne inte kommer hinna slutföra incheckningen till de angivna tidpunkterna när denne befinner sig i incheckningskön.

Resenären ska hålla sig underrättad om tidpunkter för hemresa genom att i god tid innan hemresa ta reda på om en ändring har genomförts eller meddelats för tidpunkten för hemresa som har angivits i resehandlingarna. Sådana ändringar kommer att meddelas till beställaren av resan via e-post.

Resenären ska hålla sig underrättad om tidpunkter för hemresa genom att i god tid innan hemresa ta reda på om en ändring har genomförts eller meddelats för tidpunkten för hemresa som har angivits i resehandlingarna. Detta kan göras genom arrangörens samarbetspartner på resmålet samt på flygbolagens hemsidor, eller genom att kontakta resebyrån.

4.5. Ordningsföreskrifter
Resenären ska rätta sig efter de ordningsföreskrifter som gäller för alla paketresans underleverantörer som till exempel hotell, flygplatser, transportmedel etc.

Resenären ska uppträda på ett sådant sätt att det inte besvärar medresenärer. Vid grova eller upprepade fall kan ett opassande uppträdande leda till att resenären nekas att delta under resten av resan av arrangören eller dennes representanter. I sådana fall ansvarar resenären för egen hemtransport och utgifter som tillkommer av detta. Om resenären nekas att delta har denne inte rätt att erhålla någon form av återbetalning av paketresans pris.

Arrangören ansvarar inte för offentliga myndigheters utövande, inklusive men inte begränsat till polisens ingripande/agerande mot resenären i samband med resenärens opassande beteende. Resenären ansvarar i sådana situationer själv för de utgifter som resenären eventuellt kan åläggas. Resenären kan inte heller framställa anspråk gentemot arrangören och kommer inte heller att ha rätt till återbetalning av paketresans pris.

4.6. Bristande efterlevnad
Om resenären inte uppfyller kraven gällande pass, visum, hälsorelaterade formaliteter, angivande av korrekt namn på resehandlingar samt granskning av dessa, regler om punktlig närvaro samt ordningsregler, kan resenären inte framställa anspråk gentemot varken arrangören, förmedlaren eller underleverantören till paketresan för de konsekvenser, fel, olägenheter eller förluster som den bristande efterlevnaden av resenärens generella skyldigheter medför.

5. Ändringar av det avtal som ingåtts

5.1. Överlåtelse av paketresan
Resenären kan överlåta resan till en annan person fram till sju dagar före avresa mot en eventuell avgift som täcker de kostnader som kan uppstå vid överlåtelsen. Överlåtelse senare än sju dagar före avresa kan inte garanteras. För reguljärflyg samt alternativt inköpta flygavgångar beror avgiften på flygbolagets villkor och vilka avgifter de tar ut vid den aktuella tidpunkten.
 

Överlåtelse kan endast ske om den person till vilken paketresan överlåts uppfyller de villkor och krav som krävs för genomförande av resan och som anförts av arrangören vid ingåendet av avtalet, såsom giltigt pass, visum och hälsorelaterade krav.

Möjligheten att överlåta paketresan kan helt eller delvis begränsas av arrangören, om överlåtelsen inte är möjlig till följd av underleverantörens villkor. Begränsningar i möjligheten till överlåtelse kommer alltid att framgå tydligt av resenärens resehandlingar.

I detta avseende informeras resenären om att många av flygbiljetterna som ingår i paketresor inte kan ändras eller återbetalas när de väl är beställda (”non refundable”-biljetter).

Det kommer att framgå av resenärens resehandlingar om flygbiljetten eller de övriga resetjänsterna inte kan ändras eller återbetalas. Om paketresan innehåller sådana resetjänster kommer priset för de resetjänster som omfattas av nämnda begränsningar att förloras om en resa önskas ändras efter beställningen.

Överlåtaren av paketresan och den person till vilken paketresan har överlåtits hålls solidariskt ansvariga för betalning av eventuella utestående belopp och kostnader till följd av överlåtelsen.

5.2. Prisändringar

Vid ingåendet av avtalet med resebyrån bekräftas resans pris i samband med inbetalningen av anmälningsavgiften för resan. Priset på resan kan därefter inte ändras av arrangören till följd av ändringar i arrangörens produktionspriser. Se även avsnitt 16.

5.3. Resenärens ändringar av paketresan
Om resenären önskar göra ändringar i paketresan ska denne kontakta arrangören så snart som möjligt. Om det är möjligt för arrangören att ändra paketresan ansvarar resenären för de extra utgifter som ändringarna medför. Arrangören är inte skyldig att genomföra ändringar i paketresan.
 

Om resenären önskar genomföra ändringar som arrangören inte kan uppfylla i det existerande avtalet, kommer ändringen att ses som en avbeställning av paketresan om resenären vidhåller önskan att ändra paketresan. Detta i enlighet med avsnitt 6.2.

5.4. Arrangörens ändringar av paketresan
 

5.4.1. Oväsentliga ändringar
Arrangören har rätt att ansvarsfritt genomföra oväsentliga ändringar i paketresan utan resenärens samtycke före paketresans början. Resenären är skyldig att acceptera sådana ändringar om arrangören före paketresans början och utan onödigt dröjsmål klart och tydligt upplyser resenären om de aktuella ändringarna.

5.4.2. Andra ändringar
Om arrangören före paketresans början antingen
▪ genomför väsentliga ändringar i paketresan
▪ eller inte kan fullgöra de tjänster som resenären har beställt och som arrangören har gått med på att leverera

har resenären rätt till följande:
▪ resenären kan häva avtalet och få det belopp som har betalats in för resan återbetalt
▪ eller delta i en annan ersättningsresa om arrangören erbjuder det. Arrangören är skyldig att utan onödigt dröjsmål kontakta resenären och upplysa om de väsentliga ändringarna, samt vilken eventuell betydelse de kan ha för paketresans pris.

Arrangören fastställer vid kontakttillfället en rimlig tidsfrist för när resenären ska meddela sitt beslut. Om beslutet inte meddelas inom denna tidsfrist kommer det att tolkas som att resenären har accepterat de ändringar som omfattas av 5.4.2. Resenären kan i vissa fall ha rätt till ersättning om det uppstår en mindre ekonomisk förlust till följd av ovanstående väsentliga ändringar, såvida inte orsaken till dessa beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter.

5.4.3. Avgångstider
Arrangörens avresetider för flyg, buss och tåg är preliminära fram till 20 dagar före avresa. Vid ändringar i tidtabeller informerar arrangören om detta. Ändrade avresetider ger inte rätt till kompensation eller rabatt på resans pris.

Vid ändringar över åtta timmar från de angivna restidpunkterna ska resebyrån erbjuda avbokning av avtalet eller erbjuda ombokning till en annan resa om det är möjligt. Om resenären önskar avboka avtalet till följd av ändringar i restidpunkterna ska arrangören informeras om det så snart som möjligt.

6. Uppsägning av avtalet

6.1. Ångerrätt
Vid köp av paketresor gäller ingen ångerrätt enligt danska konsumentavtalslagens 18 § andra stycket, nr 1, samt 7 § andra stycket, nr 5, som undantar passagerartrafik från konsumentavtalslagens användningsområde.
6.2. Avbeställning av paketresan
6.2.1. Normala avbeställningsvillkor

Om inget annat anges gäller följande avbeställningsvillkor före paketresans början:

 • Vid avbeställning mer än 60 dagar före avresa är avbeställningsavgiften den inbetalda anmälningsavgiften samt eventuell avbeställningsförsäkring.
 • Vid avbeställning mellan 60 och 15 dagar (båda inkluderade) före avresa är avbeställningsavgiften 50 % av resans totalpris, dock minst den inbetalda anmälningsavgiften samt eventuell avbeställningsförsäkring.
 • Vid avbeställning senare än 15 dagar före avresa är avbeställningsavgiften 100 % av resans totalpris.

Det är inte möjligt att få enskilda delar av paketresan återbetalad vid avbeställning.
 

6.2.2. Avbeställning i händelse av krigshandlingar, force majeure etc.
Resenären kan avgiftsfritt avbeställa en paketresa före paketresans början om det på resmålet eller i omedelbar närhet till detta inträffar oundvikliga och extraordinära omständigheter som på ett väsentligt vis påverkar fullgörandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet.

För att resenären ska kunna avbeställa avgiftsfritt ska det utifrån en objektiv bedömning vara omöjligt att resa säkert till resmålet på grund av de aktuella oundvikliga och extraordinära omständigheterna. Denna bedömning baseras till exempel på vägledning eller uttalanden från utrikesdepartementet, hälsovårdsmyndigheter etc.

Se www.swedenabroad.se

Resenären har i fall av avgiftsfri avbeställning rätt till full återbetalning av resans pris. Denne har dock inte rätt till ytterligare kompensation från arrangören.

Den avgiftsfria avbeställningsrätten gäller emellertid inte om kunden vid ingående av avtalet kände till eller borde ha känt till den aktuella omständigheten, eller om omständigheten i övrigt var allmänt känd.

Om resenären inte kan avbeställa avgiftsfritt enligt ovan gäller de allmänna avbeställningsreglerna enligt avsnitt 6.2.

6.2.3. Tidpunkt för återbetalning och beräkning av avbeställningsavgift
Återbetalning av belopp enligt punkt 6.2.1 och 6.2.2 ska ske senast 14 dagar efter resenärens avbeställning av paketresan.

6.3. Arrangörens avbokning
6.3.1. Avbokning på grund av för få anmälda

Genomförandet av resan är beroende av att ett visst antal resenärer har bokat, vilket framgår nedan. Om det antal resenärer som krävs inte uppnås innan den angivna tidpunkten kan arrangören avboka avtalet om paketresan ansvarsfritt.

Lägst antal deltagare för:

 • Flygresor: 80 personer
 • Bussresor: 30 personer

Arrangören underrättar resenären om avbokningen av avtalet före den tidsfrist som anförts i avtalet, dock inte senare än:

 • 20 dagar före paketresans början om resans varaktighet överstiger sex dagar
 • 7 dagar före paketresans början om resans varaktighet är mellan två och sex dagar, eller
 • 48 timmar före paketresans början om resans varaktighet är under två dagar.
   

6.3.2. Avbokning på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter
Arrangören kan dessutom ansvarsfritt avboka avtalet för en paketresa om arrangören är förhindrad att uppfylla avtalet på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter och om arrangören underrättar resenären om avbokningen av avtalet utan onödigt dröjsmål och före paketresans början.

I ovanstående avbokningssituationer återbetalas de belopp som betalats in till resan senast 14 dagar efter avbokningen. Resenären kommer inte att ha rätt till ersättning.

7. Fel, brister och reklamation

Om ett fel konstateras efter resans början – längs vägen eller på resmålet – ska resenären omedelbart efter konstaterandet reklamera felet till arrangören, reseledaren på resmålet eller till den underleverantör som felet gäller.

Om arrangörens reseledare eller underleverantör inte kan eller vill åtgärda felet eller enligt resenärens uppfattning inte åtgärdar felet tillräckligt mycket, ska resenären reklamera direkt till arrangören.

Resenären ska försäkra sig om att reklamationen noteras av arrangörens medarbetare och/eller underleverantören på platsen, till exempel genom en anteckning i en hotellbok eller i annan skriftlig form. Dessutom bör resenären se till att en bekräftelse på reklamationen översänds.

Om resenären inte reklamerar enligt beskrivningen ovan kommer det att ha konsekvenser för resenärens rätt till att därefter åberopa felet och erhålla eventuell ersättning eller kompensation.

8. Begränsningar i arrangörens ersättningsansvar

Flygbolagen har det direkta ansvaret för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordning 889/2002 och 261/2004, samt danska luftfartslagen.

Arrangörens ansvar är begränsat till beloppsgränserna för varje tidpunkt som framgår av Warszawa- och Montrealkonventionerna (lufttransport), Atenkonventionen och EU-förordning 392/2009 (transport till sjöss) och COTIF-konventionen och EU-förordning 1371/2007 (transport på järnväg). Arrangörens ersättningsansvar kan därför inte överstiga det belopp som gäller för de transportörer som har det direkta ansvaret för transporten.

Den aktuella SDR-kursen (XDR) finns på www.riksbanken.se  

Begränsningarna för den maximala ersättningen enligt Warszawa- och Montrealkonventionen har fastställts till följande:

Vid passagerares dödsfall eller personskada: 113 100 SDR – förutsatt att flygbolaget kan bevisa att det inte har agerat oaktsamt eller uppträtt felaktigt, eller att händelsen beror på oaktsamhet eller felaktigt beteende från tredje part

Vid skador som beror på försening av persontransport: 4 694 SDR

Vid förstörelse, förlust, skada eller försening av bagage: 1 131 SDR

Begränsningen för den maximala ersättningen enligt Atenkonventionen och EU-förordning 392/2009 har fastställts till följande:

Vid passagerares dödsfall eller personskada: 250 000 SDR till 400 000 SDR – beroende på personskadans orsak samt transportörens uttalade skuld

Vid förstörelse, förlust eller skada av handbagage: 2 250 SDR

Vid förstörelse, förlust eller skada av fordon, inklusive bagage i eller på fordonet: 12 700 SDR – transportören ansvarar endast för den skada som orsakats på grund av fel från dennes sida

Vid förstörelse, förlust eller skada av annat bagage än handbagage och fordon: 3 375 SDR

Så kallade ”värdesaker” ersätts inte enligt lagstiftningen.

Begränsningen för den maximala ersättningen enligt COTIF-konventionen och EU-förordning 1371/2007 har fastställts till följande:

Vid passagerares dödsfall och personskada: 175 000 SDR

Vid förlust av eller skada på föremål: 1 400 SDR

Vid hel eller delvis förlust av ett fordon: 8 000 SDR

Vid skada på föremål som lämnats i fordonet: 1 400 SDR – transportören ansvarar endast för skada som orsakats på grund av fel från dennes sida

Om transportörens ansvar inte är begränsat i annan EU-lagstiftning eller i internationella konventioner, är arrangörens ansvar begränsat till tre gånger paketresans totalpris.

9. Framställande av anspråk efter resans slut

Anspråk gällande ersättning och/eller skäligt avdrag på resans pris till följd av fel som har reklamerats på ett korrekt sätt och som inte har åtgärdats av arrangören, ska inom rimlig tid efter resans slut framföras till arrangören. I annat fall förlorar resenären rätten att framställa anspråk gällande detta till arrangören. Resenären kan framföra klagomål skriftligen till info@skilink.se.

10. Möjlighet till kvittning vid utbetalning av ersättning och/eller kompensation

Om resenären också har ansökt om ersättning eller kompensation från transportören grundat på EU-förordningar om passagerarrättigheter och ersättningsansvar vid passagerartransport och i enlighet med de internationella konventioner som även reglerar denna omständighet, ska resenären upplysa om detta vid översändningen av sin reklamation till arrangören.

Om resenären har erhållit ersättning och/eller kompensation från transportören har arrangören rätt att kvitta en ersättning och/eller kompensation med den ersättning och/eller kompensation som resenären har erhållit från transportören, enligt dansk lag om paketresor och sammanlänkade researrangemang.

11. Domstolsbehörighet och tillämplig lagstiftning

Om enighet kring ett ersättningskrav och/eller ett ersättningsbelopp etc. inte kan uppnås genom reklamation till arrangören eller förmedlaren, kan resenären framföra klagomålet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). 

Allmänna reklamationsnämndens webbplats är: www.arn.se

Klagomål till Överklagandenämnden för paketresor kan också framföras via den europeiska plattformen för tvistlösning på nätet på http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

Alla tvister och oenigheter som kan uppstå eller uppkomma av ett avtals upprättande och/eller uppfyllelse, och som inte kan lösas mellan parterna själva eller genom Överklagandenämnden för paketresor, ska om parterna så önskar prövas inför den danska nationella domstolen till ett slutgiltigt avgörande. Alla ärenden kommer att lyda under dansk lagstiftning, såvida inte annat framgår av EU-förordning 1215/2012 samt av 1980 års Romkonvention.

12. Garanti hos Resegarantifonden

Arrangören har i händelse av konkurs låtit utställa en garanti för återbetalning av resenärens betalningar hos:

Resegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, infopakkerejseankenaevnet.dk. Telefonnummer: +45 45461100.

13. Försening

I samband med utresan måste resenären vara förberedd på att det kan uppstå större eller mindre förseningar. I enlighet med danska paketreselagen ses en försening inte som ett fel under resan. Det görs således en bedömning vid en försening, huruvida den är betydande. Enligt de vägledande riktlinjerna i samband med paketresor anses en försening vara betydande vid mer än sex timmars försenad ankomst till resmålet.

Vid försenad hemresa ges det i princip inga skäliga avdrag vid förseningar, inte heller över sex timmar. Det är dock möjligt att ansöka om ersättning för eventuella förluster som direkt förorsakats av förseningen.

14. Outnyttjade semesteraktiviteter

Vid stängning av skidområdet på grund av för lite eller för mycket snö, blåst eller liknande kan arrangören inte göras ansvarig för detta och resenären kan således inte åberopa rätten till återbetalning av eventuellt outnyttjade semesteraktiviteter, såsom liftkort, evenemang och liknande. Arrangören kan likaså avbryta ett evenemang vid för få anmälda, dåligt väder eller om det bedöms att det finns en risk med att genomföra ett evenemang. Detta ger inte resenären rätt till kompensation.

15. Tryckfel

Arrangören reserverar sig för skrivfel, stavfel och tryckfel.

16. Standardinformationsformulär

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Skilink A/S kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har Skilink A/S, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

 • Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.
 • Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.
 • Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt.
 • Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
 • Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
 • Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
 • Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas.
 • Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.

Skilink A/S har tecknat skydd vid obestånd hos Resegarantifonden under registreringsnummer 3347. Resenärer kan kontakta Resegarantifonden på telefonnummer +45 45 87 83 33 eller info@rejsegarantifonden.dk, om tjänster inte tillhandahålls till följd av Skilink A/S obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt kan hittas på: www.retsinformation.dk